About / Om projektet

How are you today?

Emotional Cities poses a very everyday question. But what would happen if we took more time to reflect over how we ourselves, and others around us, are feeling? Can a few minutes of daily reflection make us more aware? Emotional Cities is an art project that studies and visualizes the emotions of individuals and groups.

On the website, anyone can participate by grading their “form for the day” on a scale with seven levels, emotional states denoted by a colour code from purple to red. The median values for cities, countries, and the world, as well as groups of your own creation, are calculated on an ongoing basis. All the results are displayed graphically on the website. It’s not easy to measure feelings, but the results can be surprising.

For those who wish, there is also the possibility to write a diary. The entries are not visible to any other user. So after the “How” question has been answered, it is possible add a “Why”. What actually affects us the most; inside or outside events, routine and minor, repeated occurrences, or dramatic, once-in-a-lifetime experiences?

In some cities the current emotional state of the city will be shown as a light installation in the public space. Scientific studies will be carried out as a continuation of the art project. Emotional Cities is an experiment – not only in the sense of an artistic-psychological study, but also as a hybrid between different media and modes of expression.

Above all, Emotional Cities depends on your participation. How the work of art is used is the deciding factor for its content and development. I hope the project will awaken your care for yourself and others, and contribute to the reflection over life.

Erik Krikortz


Hur mår du idag?

Emotional Cities utgår från en mycket vardagliga fråga. Men vad skulle hända om vi oftare funderade över hur vi själva och människor omkring oss mådde? Kan några minuters daglig reflektion göra oss mer medvetna? Emotional Cities är ett konstprojekt som undersöker och visualiserar individuella och kollektiva känslor.

På sajten anger alla som vill medverka sin ”dagsform” på en sjugradig skala, känslolägen som motsvaras av en färgskala från lila till röd. Medianvärden räknas löpande ut för städer, länder, världen och grupper du själv skapar. Alla resultat redovisas grafiskt på sajten. Att mäta känslor är inte lätt, men resultaten kan vara intressanta.

För den som vill finns även möjligheten att föra dagbok. Anteckningarna är inte synliga för någon annan användare. När ”hur-frågan” besvarats går det alltså att lägga till ett ”varför”. Vad påverkar oss egentligen mest; yttre eller inre skeenden, rutiner och små upprepade händelser, eller dramatiska enstaka upplevelser?

I några städer kommer stadens aktuella känsloläge att visas som en ljusinstallation i det offentliga rummet. Det kommer även att genomföras akademiska undersökningar i anslutning till konstprojektet. Emotional Cities är ett experiment – inte bara i egenskap av konstnärlig-psykologisk studie, utan även som en korsning mellan olika medier och uttryck.

Framför allt är Emotional Cities helt beroende av din och andras medverkan. Hur konstverket används avgör helt dess innehåll och utveckling. Jag hoppas att projektet ska väcka din omsorg om dig själv och andra, samt bidra till reflektioner över tillvaron.

Erik Krikortz